(1)
Dr.Amol Vitthal Mungale; Dr.Suryaprakash K Jaiswal. Role of Raktmokshana (Siravedh) & Shaman Chikitsa in Vicharchika - A Case Study . IJ-RIM 2021, 5.