[1]
Dr.Amol Vitthal Mungale and Dr.Suryaprakash K Jaiswal, “Role of Raktmokshana (Siravedh) & Shaman Chikitsa in Vicharchika - A Case Study ”, IJ-RIM, vol. 5, no. 03, Jul. 2021.